REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.meble-biurowe.net

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy www.meble-biurowe.net prowadzony jest przez Horeca Project Radosław Dutka Ul. Wolności 187 C 58-500 Jelenia Góra tel. 886740274 biuro@meble-biurowe.net NIP: 6112408028, REGON: 021536052, zwanego dalej „Sprzedawcą”.
   Definicje:

   • Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,
   • Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie Konta,
   • Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
   • Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
   • Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
   • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,
   • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   • Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
   • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
   • Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §8,
   • Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6
   • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą,

   3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na: umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, prowadzeniu Newslettera, umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

Warunkiem skorzystania przez Kupującego z usług Sklepu Internetowego www.meble-biurowe.net świadczonych drogą elektroniczną jest połączenie z siecią Internet o prędkości min. 256 kbps, posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), włączoną obsługę Java Script oraz Cookies, a ponadto korzystanie ze sprzętu spełniającego standardy Minimalnych wymagań sprzętowych, tj. posiadającego przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.5. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.6. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Towarach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

7. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego pod adresem https://meble-biurowe.net/polityka-prywatnosci/

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.

§2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PROWADZENIA KONTA

1. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiedniego formularza utworzenia Konta.

2. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@meble-biurowe.net

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

1. Kupujący może uruchomić usługę Newslettera w każdym czasie, poprzez podanie w zakładce „Newsletter” na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej i kliknięciu pola „Wyślij” oraz potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Usługę można uruchomić również poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia.

2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@meble-biurowe.net

§4. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

2. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Nie dotyczy to Zamówień składanych drogą telefoniczną, które można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

5. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

złożenie Zamówienia poprzez Konto w Sklepie internetowym,
złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej,
złożenie Zamówienia drogą telefoniczną pod numerem tel.: 886740274
6. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 15.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

7. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

9. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), do momentu wysyłki Towaru. W tym celu Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem 886740274 lub poprzez pocztę elektroniczną pod adresem biuro@meble-biurowe.net

10. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie i przygotowanie do wysyłki) wynosi średnio 14 dni roboczych. Dokładne okresy realizacji są oznaczone na karcie każdego produktu.

11. W przypadku braku zamówionych Towarów w magazynie lub wydłużeniu czasu realizacji, Kupujący jest informowany o tym fakcie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

12. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia.

§5. DOSTAWA

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary wolne od wad.

2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Towarów:

dostarczenie Towarów przez firmę kurierską;

dostarczenie Towarów przez transport dedykowany (wartość zamówienia musi przekroczyć określoną kwotę 6500 netto;

dostarczenie Towarów przez firmę spedycyjną;
odbiór osobisty po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,

Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.4. Koszty wysyłki ponosi Kupujący. Są one naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.5. Towary wysyłane są po zaksięgowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy.
Zamawiający może zapłacić za zamówienie w inny sposób. Prosimy wówczas o kontakt z obsługą sklepu. Istnieje możliwość wpłacenia zaliczki (40 % wartości zamówienia ) przy zamówieniu mebli a pozostała kwota zostanie rozliczona przy dostawie mebli gotówką lub kartą. Istnieje także trzecia opcja płatności dla instytucji użytku publicznego i administracji Państwowej. Wówczas Sprzedający może zrealizować zamówienia z odroczonym terminem płatności. Każda zmiana dotycząca rozliczenia transakcji wymaga konsultacji z obsługą sklepu. Adres email: lub telefonicznie 886740274

  1. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru. Transport towaru przeprowadzany jest pod wskazany adres. Kierowca nie wnosi mebli do pomieszczeń zamawiającego, chyba że ustalono inne warunki transakcji przed zamówieniem oraz opłacono dodatkową usługę wnoszenia mebli czy też montażu mebli.

   §6. PŁATNOŚCI

   1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta
   płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

   2. O całkowitej kwocie Zamówienia, obejmującej koszty wysyłki, Kupujący informowany jest każdorazowo przed finalizacją Zamówienia.

   3. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma zapłaty w tym terminie wezwie Kupującego do dokonania płatności wyznaczając termin dodatkowy. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

   4. Kupujący w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

   5. Ewentualne zwroty płatności będą dokonywane przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.

   §7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

   1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

   2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
   świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
   umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
   szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
   umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
   umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
   dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
   umów zawartych w drodze aukcji publicznej
   umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
   umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.
   4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Towar powinien być w stanie nienaruszonym w oryginalnym opakowaniu.

   5. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.

   6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

   7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

   8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

   9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

   10. Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

   11. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

   12. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   13. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

   14. Klient ma obowiązek zgłoszenia reklamacji drogą mailową (biuro@meble-biurowe.net) lub drogą listowną (Horeca Project Radosław Dutka Ul. Wolności 187 C 58-500 Jelenia Góra),

   15. Reklamacje będą przyjmowane przez sklep w okresie 12 miesięcy od czasu dostarczenia produktów/mebli do klienta.

   §8. REKLAMACJA

   1. Reklamacje należy kierować na adres:
   Horeca Project Radosław Dutka Ul. Wolności 187 C 58-500 Jelenia Góra tel. 886740274 biuro@meble-biurowe.net NIP: 6112408028 , REGON: 021536052

   lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: biuro@meble-biurowe.net
   2. Reklamacja powinna zawierać:

   imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,
   datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
   przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
   opis wady Towaru oraz datę jej powstania.
   dowód zakupu lub jego kopię.

  2. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 14. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy5. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie reklamację uznaje się za uzasadnioną.6. Nieznaczne różnice w wyglądzie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, a w szczególności monitora, nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

   §9. Gwarancja

   1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

   §10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

   1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego Meble-Biurowe.net są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

   2. Zabronione jest kopiowanie oraz pobieranie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego meble-biurowe.net jak również udostępnianie wyżej wymienionych treści w Internecie oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych lub handlowych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

   3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez zgody, o której mowa w pkt 2, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

   §11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Regulamin obowiązuje od dnia 24.10.2014 roku.

   2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

   3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

   4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.).

Załącznik nr.1
Załącznik nr.2